Wybierz rodzaj zgłoszenia

?
DYSTRYBUTOR – Przedsiębiorca, działający we własnym imieniu i na własny rachunek, będący podmiotem niezależnym od Producenta, samodzielnie podejmujący decyzję i ryzyko gospodarcze, pozostający w stałych relacjach handlowych ze Sprzedającym na podstawie odrębnych warunków i mający prawo do kupowania, sprzedaży i rozprowadzania Towarów wyprodukowanych i nabywanych bezpośrednio u Producenta.
Dystrybutor
?
KLIENT DETALICZNY - Kupujący / Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
Klient detaliczny